Regulamin

REGULAMIN CENTRUM FITNESS ENERGIA

Obowiązuje od 1 marca 2017 r. 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Centrum Fitness Energia w Ostrołęce na ul. Gorbatowa 5c/12 w Ostrołęce.

Centrum Fitness Energia świadczy usługi w zakresie: zajęć fitness grupowych i indywidualnych oraz masaży.

§ 1

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego

wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. 

§ 2

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią

podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. 

Wyjątek 1. – Niewykorzystane zajęcia można odrobić terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

Pod warunkiem:

– wcześniejszego poinformowania klubu o swojej nieobecności na zajęciach

– posiadanie aktualnego, ważnego karnetu. 

Wyjątek 2. – Klub daje możliwość zawieszenia karnetu na okres ferii zimowych (1 tydzień) oraz na okres wakacji (2 tygodnie). 

§ 3

W przypadku treningów indywidualnych w Klubie można zakupić pakiety treningów, na które także obowiązują okresy ważności.

Pakiet 5 treningów – 1 miesiąc

Pakiet 10 treningów – 2 miesiące

Pakiet 15 i 20 treningów – 3  miesiące.

Niewykorzystane treningi do czasu powyżej określonego – przepadają. 

Każdy klient ma obowiązek odwołać trening indywidualny przynajmniej 3 godziny przed zaplanowanym treningiem. Jeżeli tego nie zrobi musi uiścić opłatę w wysokości 50 zł. lub w przypadku posiadania pakietu treningów skreślić nieodwołany trening.

§ 4

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet

jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 5

Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z

usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. 

Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15zł. 

§ 6

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za

przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu -Centrum Fitness Energia nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 7

Karnety wystawiane są na czas określony. 

§ 8

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą. Na zajęciach z fitnessu obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. 

§ 9

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być

zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w

szatniach, toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu. 

§ 10

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz

dostosować się do regulaminu Klubu. 

§ 11

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego

szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo. 

§ 12

Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za

pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. 

§ 13

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy

dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie. Wyjątek stanowi uczestnik zajęć, który posiada już ważny karnet w Centrum Fitness Energia

§ 14

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie. 

§ 15

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów

zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora przed zajęciami. 

§ 16

Do sterowania klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Centrum Fitness Energia, w

drodze wyjątku instruktor. 

§ 17

Centrum Fitness Energia zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć

fitness oraz instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę

przyjdą mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness. 

§ 18

Centrum Fitness Energia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem

niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę. 

§ 19

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu 

§ 20

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i

wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Katarzyny Pędzich – właściciela Klubu.